پيمانه برنج

این که یک کیلوگرم برنج برای چند نفر کافیست یه فرمول واحد ندارد و بستگی به شرایط بسیاری مانند نوع برنج، غذاهای همراه، اشتهای افراد و حتی منطقه آب و هوایی دارد و باید به تمامی این نکات توجه شود. به طور کلی هر پیمانه سرخالی برنج (پیمانه پلوپز) حدود ۱۵۰ گرم وزن دارد. با این حساب یک کیلو گرم برنج حدود هفت پیمانه  پلوپز است. اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن هیچ مساله جانبی برنج را پیمانه کنیم باید بگوییم چون هر پیمانه پلوپز برای یک نفر کافی است پس یک کیلوگرم برنج حدودا برای هفت الی هشت نفر پاسخگو است. اما این یک قانون کلی است و همانطور که گفتیم شرایط دیگری نیز در پیمانه کردن برنج اهمیت دارد.